Benefits of Gomutra : Vaidya Kulamarava Jayakrishna,S.R.F., I.I.C.T., Hyderabad
 
Gomutra - Basic principles
· Rasa - Katu, tiktha, Kashaya
· Veerya - Ushna
· Guna - Laghu


Basic principles

Gomutra :
Positive:
Lekhana, Kushtaghna, Kandughna, Udare hitam - it is good in ascetics. Generally Udara is enlargement of abdomen due to different causes. One of the most common is ascites or accumulation of peritonneal fluid.

Gomutra - Indications
· Mukha roga (Diseases of mouth)
· Netra roga (Diseases of the eye)
· Swasa (Breathlessness)
· Vata roga (Diseases due to Vata dosha)
· Paandu (Anemia)
· Pleeha (Enlargement of spleen)
· Shotha (Edema)
· Varchograha (Constipation) ·

Positive effects
Very much useful in Sthoulya or Obsessity because of its Lekhana Guna
Used as one of the main ingredients in Kshara vasthi
It has got digestive (Pachana) effect. Is used in arthrities induced due to indigestion.

Negetive effects
Negetive : Pittakaraka
Gomutra induced urticaria - case reported in Journal of Clinical and Experimental Dermotology.
The urticaria lesions subsided immediately after discontinuing the intake of Gomutra.
The above documented case in a way confirms what our Classical texts have stated.

Gomutra - uses
Classical Ayurvedic texts contain innumerable references for the usage of Gomutra :
Some examples :
· In the shodham of vishadravyas such as vatsanabha, kuchla etc.
· As anupana along with other medicines

Role of Gomutra in High Blood pressure
One of the probable modes of action when it reduces blood pressure may be it is acting as a diuretic. The diuretic action can be determined by studying the urine output volume, sodium content in the blood before and after administration of gomutra to the subject.

Gomutra in Anemia
Role of Gomutra in Anemia
Anemia is defined as a pathologic deficiency in the oxygen carrying of the blood's hemoglobin.
Hypothesis : Presence of erythropoietin hormone in urine may be one of the reasons why gomutra is useful in anemia.

Classical references
Gomutra in ikaMq
1. MüTümÉÉhQÒûxiÉÑ aÉÉãqÉÔ§ÉÎYsɳÉrÉÑ£üÉÇ WûUÏiMüÏÇ /
(cÉ.ÍcÉ. 13 uÉÏ A)
2. ¤ÉÏUqÉÔ§ÉÇ ÌmÉoÉãiÉç mɤÉÇ aÉurÉÇ qÉÉÌWûvÉqÉãuÉ uÉÉ /
mÉÉhQÒûaÉÉãïqÉÔ§ÉrÉÑ£üÇ uÉÉ xÉmiÉÉWûÇ Ì§ÉTüsÉÉUxÉqÉç //
(cÉ.ÍcÉ. 13 uÉÏ A)
3. WûUÏiÉMüÐÇ mÉërÉÉãaÉÉãhÉ aÉÉãqÉÔ§ÉãhÉÉjÉuÉÉ ÌmÉoÉãiÉç /
eÉÏhÉãï ¤ÉÏUãhÉ pÉÑeÉÏiÉ UxÉãlÉ qÉkÉÑUãhÉ uÉÉ //
4. xÉmiÉUɧÉÇ aÉuÉÉÇ qÉÔ§Éã pÉÉÌuÉiÉÇ uÉÉmrÉrÉÉãUeÉÈ /
mÉÉhQÒûUÉãaÉ mÉëvÉÉlirÉjÉï mÉrÉxÉÉ mÉÉrÉrÉÉãï vMçü //

In Ayurveda the patient is given Snehapaana with Panchagavya ghrta prior to administration of purgation therapy.

Gomutra and skin disorders
MÑü¸
MÑü¸ÉlÉÉÇ ÌuÉÌlÉuÉרÉÉæ cÉ aÉÉãqÉÔ§ÉmÉUqÉÉæwÉkÉqÉç /
ApÉrÉÉxÉÌWûiÉÇ iÉÌ® kÉ×uÉÇ ÍxÉÌ®mÉSqÉç qÉiÉqÉç //

Cow urine when administered alongwith Hareetaki is the best medicine to alleviate skin diseases.

Gomutra and Cough
aÉÉãqÉÔ§ÉÇ sÉvÉÑlÉÇ mÉjrÉÉ urÉÉãwÉqÉÑwhÉÉãSMüÇ qÉkÉÑ /
mÉjrÉqÉãiÉSè rÉjÉÉSÉãwÉqÉÑ£üÇ MüÉxÉaÉSÉiÉÑUå //
(pÉæ. U. MüÉxÉUÉãaÉÉÍkÉMüÉUÈ)

Pathya (Diet) in Cough:
Gomutra (Cow urine), Garlic, Hareetaki, Trikatu, Warm water, Honey

Use of Gomutra in Filariasis
vsÉÏmÉS
vÉÉZÉÉãOûuÉsMüsÉYuÉÉjÉÇ aÉÉãqÉÔ§ÉãhÉ rÉÑiÉÇ ÌmÉoÉãiÉç /
vsÉÏmÉSÉlÉÉÇ ÌuÉlÉÉvÉÉrÉ qÉãSÉãSÉãwÉÌlÉuÉרÉrÉã //

1/4 kk-la-1/2
The decoction of Strebulus asper is to be given alongwith Gomutra to relieve filariasis


Psychiatric illness and Panchagavya

Panchagavya Gritha is highly useful in psychiatric illness such as Mania, schizofrenia and depression
An orthopedic expert has tried Panchagavya gritha in chronic Osteomyelits and obtained very good results.

Traditional reference
AmÉxqÉÉU LuÉÇ ElqÉÉS
aÉÉãqÉrÉxuÉUxɤÉÏUSÍkÉqÉÔ§ÉæÈ vÉ×iÉÇ WûÌuÉÈ /
AmÉxqÉÉUeuÉUÉãlqÉÉSMüÉqÉsÉÉliÉMüUÇ ÌmÉoÉãiÉç //
(A.WØû.A.7)

Panchagavya Ghrta which is prepared using all the five components is useful in the treatment of Unmada (mental illness), Apasmara (Epilopsy)


Gomutra and Leucoderma
Gomutra in ͵ɧÉÈxqÉlÉoÉuÉMüqÉiÉE xÉãuÉÉSuÉÔSÉãmÉxÉã®
aÉurÉÇ qÉÔ§ÉÇ ÍcɧÉMüurÉÉãwÉrÉÑ£üqÉ
xÉÌmÉïÈ MÑüqpÉã xjÉÉÌmÉiÉÇ ¤ÉÉæSìÍqÉ´ÉqÉç /
mɤÉÉSÕkuÉï ͵Ȩ́ÉhÉÉ mÉãrÉqÉãiÉiÉç
MüÉrÉï cÉÉxqÉæ MÑü¸SØ·Ç ÌuÉkÉÉlÉqÉç //
(A. WØû.)

This formulation is Gomutrasava and is also available as Chitrakasavam

Gomutra in Sciatica
Gomutra in aÉ×kÉëxÉÏ; oÉmÉÇeÉmÉoÉÇ®
iÉæsÉqÉãUhQûeÉÇ uÉÉÌmÉ aÉÉãqÉÔ§ÉãhÉ ÌmÉoÉã³ÉUÈ /
qÉÉxÉqÉãMüÇ mÉërÉÉãaÉÉãrÉÇ aÉ×kÉëxrÉÔÂaÉëWûÉmÉWûÈ //

In pain due to Sciatica, castor oil is to be given alongwith Gomutra for a duration of one month

Gomutra in Orchitis
Gomutra in AhQûvÉÉãjÉ ; uiÉoÉÏmemÉã®
̧ÉTüsÉÉYuÉÉjÉaÉÉãqÉÔ§ÉÇ ÌmÉoÉãimÉÉiÉUiÉÎlSìiÉÈ /
MüTüuÉÉiÉÉãÎljÉiÉÇ WûÎliÉ µÉrÉjÉÑÇ uÉ×vÉhÉÉã uÉqÉç //

Orchitis is swelling of the Testers
Here Gomutra is administered in combination with Triphala Kashaya

Gomutra in Ascites
Gomutra in ESU
mÉÉrÉrÉãiÉæsÉqÉãUhQûÇ xÉqÉÔ§ÉÇ xÉmÉrÉÉãÌmÉ uÉÉ /
qÉÉxÉÇ ²Éæ uÉÉjÉuÉÉ aÉurÉÇ qÉÔ§ÉÇ qÉÉÌWûwÉqÉãuÉ uÉÉ //
(A.WØû.)

Eranda taila (Castor oil) whin given along with Cow urine or Cow milk relieves Ascites.
Duration : One to two months

Future Prospects
· Researcha in Panchagavya holds tremendous potential for development of cost effective treatment for common to chronic diseases.
· The research may not yield patentable molecules and short term income generation and so looks unattractive to institutions / organisations opetating with only profit motive and not the well being of the common man in mind
· Very rarely a single group of substances finds such wide applications and this is very much visible in case of Panchagavya.

What Needs to be Done?
· A co-ordinated effort is needed, in which Public and Private Institutions will work together to achieve a common goal.
· Networking of Institutions / Organisations / N.G.O.s working on the subject of Panchagavya.
· Adequate Documentation (Photo, Video, Written) of Pre and Post case studies treated using Panchagavya.
· Documentation of side effects, if any of Panchagavya treatment.
· Work on preparing a Pharmacopoeia and Formulary for Panchagavya products.
· Being in adequate quality control and Standardisation during the production of Panchagavya based products.
· Clinical evaluation of the Traditional formulations and long term monitering for any side effects by a team of multidisciplinary group of Doctors.

Future
What has been presented here is tip of the iceberg.
We need to explore the subject further to relize its full potential.